Phone: 158 4018 8888 Email: 407593529@qq.com

PHP流程控制之if语句

2018-12-24 13:12:00 935 未知 php中文网

我们为了加强大家对代码的理解,我们串了一个故事恶搞了一个王思总同学。

在4.1和3.2.5这两个章节中我们都介绍到了if和if...else结构。并且我们讲解的很清楚。

我们现在来用if...else结构来写一个小东西,加强大家对逻辑的理解。

我们配合之前的知识点来写一个计算器:

<form>
    <input type="text" name="num1">

    <select name="fh">
        <option value="jia"> + </option>
        <option value="jian"> - </option>
        <option value="c"> x </option>
        <option value="chu"> / </option>
        <option value="qy"> % </option>

    </select>

    <input type="text" name="num2">

    <input type="submit" value="运算" />


</form>

<?php

    $num1 = $_GET['num1'];
    $num2 = $_GET['num2'];
    $fh = $_GET['fh'];

    if(!is_numeric($num1) || !is_numeric($num2)){

        echo '请输入数值类型';
    }

    if($fh == 'jia'){
        echo $num1 . '+' . $num2 . '=' . ($num1+$num2);
    }

    if($fh=='jian'){
        echo $num1 . '-' . $num2 . '=' . ($num1-$num2);
    }

    if($fh=='c'){
        echo $num1 . 'x' . $num2 . '=' . ($num1*$num2);
    }
    if($fh=='chu'){
        echo $num1 . '/' . $num2 . '=' . ($num1/$num2);
    }
    if($fh=='qy'){
        echo $num1 . '%' . $num2 . '=' . ($num1%$num2);
    }

?>

作业:
写一个平年、闰年计算器。写一个form表单,通过get将年份给传来过来,判断传进来的年份是否为数值类型。并且要求,如果是闰年就提示这是闰年,如果是平年就提示这一年是平年。

平年闰年规则:年份能被4整除,但是不能被100整除。  或者能被400整除,即为闰年,其他情况全为平年

Copyright © SIYUCMS 2019.All right reserved.Powered by SIYUCMS
备案号:辽ICP备12345678号-1

选择样式

选择布局
选择颜色
选择背景
选择背景